ºÉä´ÉÉBÄ

ºÉÖÊ´ÉvÉÉB

           

®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ, {ÉÖhÉä

 ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÉ®äú ¨Éå

®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ (BxÉ.+É<Ç.BxÉ), BäÊiɽþÉʺÉEò ´ÉiÉǨÉÉxÉ <¨ÉÉ®úiÉ ' ¤ÉÉ{ÉÚ ¦É´ÉxÉ ', iÉÉc÷Ò´ÉɱÉÉ ®úÉäb÷,
{ÉÖhÉä 411001 ¨Éå κlÉiÉ ½èþ * ' ¤ÉÉ{ÉÚ ¦É´ÉxÉ ' ®úɹ]ÅõÊ{ÉiÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ½èþ, ÊVÉx½þÉåxÉä 1934 ºÉä <ºÉ
ºÉƺlÉÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉ PÉ®ú ¤ÉxÉɪÉÉ lÉÉ *

<ºÉºÉä {ɽþ±Éä ªÉ½þ ºÉƺlÉÉxÉ " xÉèSÉ®ú CªÉÉä®ú ÎC±ÉÊxÉEò B´ÉÆ ºÉìÊxÉ]õÉäÊ®úªÉ¨É " Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÊVɺÉä b÷Éì. ÊnùxɶÉÉ ¨Éä½þiÉÉ SɱÉɪÉÉ Eò®úiÉä lÉä * <ºÉ ºÉƺlÉÉxÉ ¨Éå " +Éì±É <ÆÊb÷ªÉÉ xÉèSÉ®ú
CªÉÉä®ú ¡òÉÆ>ðbä÷¶ÉxÉ ]Åõº]õ " EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MɪÉÒ +Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ +ÉVÉÒ´ÉxÉ <ºÉ ]Åõº]õ Eäò SÉèªÉ®ú¨ÉèxÉ ¤ÉxÉä*

MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ªÉ½þÉÄ ºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ B´ÉÆ +ÆiÉ®úÉǹ]ÅõÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå ¨Éå ʽþººÉÉ Ê±ÉªÉÉ * MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú ʱÉB
|Éä®úhÉɺjÉÉäiÉ B´ÉÆ {ÉÊ´ÉjÉ Ê´É®úɺÉiÉ ½èþ *

®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ, {ÉÖhÉä 22 ÊnùºÉƤɮú 1986 EòÉä +κiÉi´É ¨Éå +ɪÉÉ * <ºÉ ºÉƺlÉÉxÉ EòÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ
ÊxÉEòÉªÉ ºÉʨÉiÉÒ ½èþ, ÊVɺÉEäò |ɨÉÖJÉ EäòxpùÒªÉ ¨ÉÆjÉÒ , º´ÉɺlªÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eò±ªÉÉhÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ½èþ *

|ɨÉÖJÉ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ :

<Ç. {ÉÒ. ¤ÉÒ. BCºÉ xÉÆ. 020-26059682/3/4/5
¡ìòCºÉ xÉÆ. 020-26059131

xÉɨÉ
{Énù
nÚù®ú¦ÉɹÉ
¡ìòCºÉ xÉÆ.
 b÷Éì.¤ÉÒ.]õÒ. ÊSÉnùÉxÉÆnù ¨ÉÚÌiÉ 
 BxÉ.b÷Ò.(½èþpùɤÉÉnù), b÷Ò.´ÉɪÉ.
 ÊxÉnäù¶ÉEò 020-26059681
26059131
 
 |ɶÉɺÉxÉ/±ÉäJÉÉ/´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉäOÉɨÉ
 ¸ÉÒ +¨É®úxÉÉlÉ ¶Éä]Âõ]õÒ
 ¤ÉÒ.B. , ºÉÒ.B.+ɪÉ.+ɪÉ.¤ÉÒ - ¦ÉÉMÉ 1
 <ÆSÉÉVÉÇ +ÊvÉEòÉ®úÒ
 |ɶÉɺÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ
 
 |ÉEòɶÉxÉ/VÉxɺÉÆ{ÉEÇò/VÉxÉiÉÉ EòÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉå/ ºÉiÉEÇ iÉÉ/ |ÉnùÉÇxÉ/{ÉÖºiÉEòɱɪÉ/º´ÉɺlªÉ nÖùEòÉxÉ/<Ç.b÷Ò.{ÉÒ.
 ¸ÉÒ.ºÉiÉÒ¶É EÖò¨ÉÉ®ú
 B¨É.BºÉ.ºÉÒ (½þÉìxɺÉÇ),B¨É.B¨É.ºÉÒ, b÷Ò.]ÅõɺÉ., b÷Ò.¡òɨÉÇ
 <ÆSÉÉVÉÇ +ÊvÉEòÉ®úÒ
 |ÉEòɶÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ

={É®


ºÉƺlÉÉxÉ Eäò ±ÉIªÉ B´ÉÆ =qäù¶ªÉ :

 1. ¨ÉÉxÉ´É-º´ÉɺlªÉ ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉ¦ÉÒ IÉèjÉÉå ¨Éå ¶ÉÉävÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ |ÉnùÉxÉ
  Eò®úxÉÉ *
 2. |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ BEò " +Éè¹ÉÊvÉ {ÉvnùÊiÉ " Eäò ¯û{É ¨Éå +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ " VÉÒ´ÉxÉ
  ¶Éè±ÉÒ "Eäò ¯û{É ¨Éå Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úxÉÉ *
 3. |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå |ÉʶÉIÉhÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉÉ +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ ={ɱɤvÉ
  Eò®ú´ÉÉxÉÉ *
 4. |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ={ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ={ɱɤvÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉ +Éè®ú =x½åþ ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉÉ *
 5. |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ YÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÉävÉ
  uùÉ®úÉ =ºÉä +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå ±ÉÉxÉä ½äþiÉÖ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ ={ɱɤvÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =x½åþ ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉÉ *
 6. ®úɹ]ÅõÊ{ÉiÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå, |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ iÉlÉÉ +É®úÉäMªÉ ºÉnùxÉ, ¤ÉÉ{ÉÚ
  ¦É´ÉxÉ, {ÉÖhÉä ¨Éå BEò VÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ º¨ÉÉ®úEò ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ *

={É®

 ºÉä´ÉÉBÄ

¨ÉÖ}iÉ ºÉ±Éɽþ
ºÉ֤ɽþ 7 ºÉä ®úÉÊjÉ 9 ¤ÉVÉä iÉEò * (14 PÉÆ]äõ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú)
{ÉÚhÉÇ Ê¶ÉÊIÉiÉ , ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉEòÉå, ¤ÉÒ.BxÉ.´ÉÉ<Ç.BºÉ, ºxÉÉiÉEòÉå uùÉ®úÉ <±ÉÉVÉ *

+ÉvÉÖÊxÉEò |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉɱɪÉ

¨ÉÉSÉÇ 2000 ºÉä ºÉ֤ɽþ 7 ¤ÉVÉä ºÉä ®úÉÊjÉ 9 ¤ÉVÉä iÉEò :

{ÉÚ®úÉxÉÒ iÉlÉÉ B±ÉÌVÉEò ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ VÉèºÉä =SSÉ/ÊxɨxÉ ®úHòSÉÉ{É , VªÉÉnùÉ/Eò¨É ¦ÉÉ®ú, ¨ÉvÉÖ¨Éä½þ, ºÉÆÊvÉ´ÉÉiÉ, º{ÉÉÄÊb÷±ÉɪÉʺɺÉ,
{ÉÉSÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ®úÉäMÉ, i´ÉSÉÉ ®úÉäMÉ, xÉÉc÷Ò iÉÆÊjÉEòÉ Eäò ®úÉäMÉ, Eò¤VÉ, +±ºÉ®ú, nù¨ÉÉ, ]õÉìÎxºÉ±ÉɪÉÊ]õºÉÂ, xÉÓnù xÉ +ÉxÉÉ, ¨ÉÖ½þÉĺÉä,
+{ɺ¨ÉÉ®ú, {ÉIÉPÉÉiÉ, +ÉvÉÉ ºÉÒºÉÒ, ¿nùªÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ®úÉäMÉ <. EòÉ <±ÉÉVÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ *

|ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ʱÉB ={ɪÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ´ÉɱÉä ={ÉEò®úhÉÉå iÉlÉÉ iÉ®úÒEäò VÉèºÉä BÊxɨÉÉ , EòÊ]õºxÉÉxÉ, ®úÒgø ºxÉÉxÉ, ʨÉ]Âõ]õÒ
EòÒ {É]Âõ]õÒ , ʨÉ]Âõ]õÒ ºxÉÉxÉ, ¦ÉÉ{É ºxÉÉxÉ, ºÉÉèxÉÉ ºxÉÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ¨ÉÉʱɶÉ, ½þÉlÉÉå B´ÉÆ {Éè®úÉå EòÉ MɨÉÇ ºxÉÉxÉ, ®ÆúMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ,
{ÉÚhÉÇ ¶É®úÒ®ú EòÉ ºxÉÉxÉ, {ÉÉxÉÒ Eäò +xnù®ú {ÉÉxÉÒ ºÉä ¨ÉÉʱɶÉ, {ÉÉxÉÒ Eäò ¡Öò½þÉÄ®äú uùÉ®úÉ ¨ÉÉÊ±É¶É , nùÒ´ÉÉ®ú {É®ú ±ÉMÉä VÉä]õ º|Éä ºÉä
¨ÉÉʱɶÉ, +ºlɨÉÉ ºxÉÉxÉ, SÉÖƤÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ, BCªÉÖ|Éä¶É®ú <. ½éþ *

ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÖ±Eò : 250/-¯û. |ÉÊiÉ ºÉ{iÉɽþ ( ºÉ{iÉɽþ Eäò 6 ÊnùxÉ)
( MÉ®úÒ¤É ¯ûMhÉÉå Eäò ʱÉB <±ÉÉVÉ ®úÉ榃 125/- ¯û. |ÉÊiÉ ºÉ{iÉɽþ ªÉÉ ¨ÉÖ}iÉ )


 ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÖ±Eò
+xÉÖ
Gò¨ÉÉÆEò
EòɱÉÉ´ÉÊvÉ
¶ÉÖ±Eò ¯û.
={ÉSÉÉ®ú ÊnùxÉ
ʴɱÉÆ¤É EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ
1.
ºÉ{iÉɽþ ¶ÉÖ±Eò
250/-
6
2 ÊnùxÉ
2.
¨ÉÉʺÉEò ¶ÉÖ±E
900/-
25
8 ÊnùxÉ
3.
jÉè¨ÉÉʺÉEò ¶ÉÖ±Eò
2600/-
75
25 ÊnùxÉ
4.
+vÉÇ´ÉÉ̹ÉEò ¶ÉÖ±Eò
5000/-
150
50 ÊnùxÉ
5.
´ÉÉ̹ÉEò ¶ÉÖ±Eò
9500/-
300
100 ÊnùxÉ


½þ®ú®úÉäVÉ ªÉ½þÉÄ {É®ú ±ÉMɦÉMÉ 200 ¯ûMhÉ <±ÉÉVÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½èþ *

={É®


ªÉÉäMÉ ´ÉMÉÇ

¨ÉÉSÉÇ 2000 ºÉä 4 ªÉÉäMÉ ´ÉMÉÇ
ºÉ֤ɽ Eä ºÉjÉ ¨Éä BE PÉÆ]ä Eä½® BE ¨ÉʽxÉä Eä ʱɪÉä ªÉÉäMÉ ´ÉMÉÇ
6.30
ºÉä 7.30 ¤ÉVÉä (+ÊOÉ¨É ´ÉMÉÇ )
7.30 ºÉä 8.30 ¤ÉVÉä (|ÉÉƮʦÉE ´ÉMÉÇ )
8.30 ºÉä 9.30 ¤ÉVÉä (lÉè®{ÉÒ ´ÉMÉÇ )

¶ÉÉ¨É Eä ºÉjÉ ¨Éä BE PÉÆ]ä Eä½® BE ¨ÉʽxÉä Eä ʱɪÉä ªÉÉäMÉ ´ÉMÉÇ
5
ºÉä 6 ¤ÉVÉä (|ÉÉƮʦÉE ´ÉMÉÇ )
6 ºÉä 7 ¤ÉVÉä (+ÊOÉ¨É ´ÉMÉÇ )
7 ºÉä 8 ¤ÉVÉä (lÉè®{ÉÒ ´ÉMÉÇ )

ªÉ½þÉÄ {É®ú +ɺÉxÉ, |ÉÉhÉɪÉɨÉ, ÊGòªÉÉBÄ, ¤ÉÆvɨÉÖpùÉBÄ, ºÉÚªÉÇxɨɺEòÉ®ú, ¨ÉÉxÉʺÉEò ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò ʱÉB iÉxÉÉ´É Eò¨É Eò®úxÉä´ÉɱÉÒ Ê´ÉÊvɪÉÉÄ,
vªÉÉxÉ iÉlÉÉ ½þɺªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ <. ʺÉJÉÉB VÉÉiÉä ½è *

ªÉ½þÉÄ {É®ú ±ÉMɦÉMÉ 300 ¯ûMhÉ VÉÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ =©É B´ÉÆ Ê¦ÉzÉ Ê¦ÉzÉ ´ÉMÉÉæ ºÉä +ÉiÉä ½èþ - ´É¹ÉǦɮú <ºÉÒ iÉÉnùÉnù ¨Éå +ÉiÉä ½éþ *

¨ÉÖ}iÉ BCªÉÖ|Éä¶É®ú ÎC±ÉÊxÉEò :
nùÉä{ɽþ®ú 2 ¤ÉVÉä ºÉä ¶ÉÉ¨É 5 ¤ÉVÉä iÉEò ( ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú ºÉä ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú )
ºÉ֤ɽþ 10 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉ֤ɽþ 11 ¤ÉVÉä iÉEò (¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú)

±ÉMɦÉMÉ 100 ¯ûMhÉ <ºÉ ʴɦÉÉMÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÉ ±ÉÉ¦É ±ÉäiÉä ½éþ *

½þ®ú MÉÖ¯û´ÉÉ®ú º´ÉɺlªÉ {É®ú ¨ÉÖ}iÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ :

¶ÉÉ¨É EòÉä 6 ºÉä 7.30 ¤ÉVÉä iÉEò *

Ê´ÉʦÉzÉ º´ÉɺlªÉ ʴɶÉä¹ÉYÉÉå Eäò ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå EòÉ ÊxɪÉʨÉiÉ ¯û{É ºÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <xÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå EòÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå +Éè®ú +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ, {ÉÖhÉä uùÉ®úÉ ±ÉÉäMÉÉå iÉEò {ɽÖÄþSÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ *
±ÉMɦÉMÉ 100 ±ÉÉäMÉ |ÉiªÉäEò ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉjÉ EòÉ ±ÉÉ¦É =`öÉiÉä ½éþ *

BEò Ênù´ÉºÉÒªÉ º´ÉɺlªÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ :
EòɪÉǶÉɱÉÉ EòÉ º´ÉɺlªÉ ºÉƤÉÆvÉÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò ʱÉB Ê´ÉʦÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉʽþxÉä Eäò ÊEòºÉÒ BEò
¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú EòÉä ºÉ֤ɽþ 9 ¤ÉVÉä ºÉä ¶ÉÉ¨É 6 ¤ÉVÉä iÉEò |ÉÉEÞòÊiÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ B´ÉÆ {ÉäªÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉÉlÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*

<ºÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ ¨Éå ±ÉMɦÉMÉ 130 ±ÉÉäMÉ ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éþ *

 

={É®

 ºÉÖÊ´ÉvÉÉB

º´ÉɺlªÉ nÖùEòÉxÉ

ºÉ֤ɽþ 7.30 ¤ÉVÉä ºÉä ®úÉÊjÉ 8.30 ¤ÉVÉä iÉEò ( 13 PÉÆ]äõ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú)

<ºÉ º´ÉɺlªÉ nÖùEòÉxÉ ¨Éå 100 ÊEòº¨É Eäò VÉèÊ´ÉEò JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ VÉèºÉä ½þÉlÉ ºÉä EÖò]õÉ SÉɴɱÉ
( ʤÉxÉÉ {ÉÉìÊ±É¶É EòÉ SÉɴɱÉ) , MÉå½Úþ, ¶É½þnù, MÉÖb÷, MÉå½Úþ Eäò PÉÉºÉ EòÉ {ÉÉ´Éb÷®ú, ½þ¤ÉÇ±É SÉɪÉ, +±ÉÉä´Éä®úÉ Eäò =i{ÉÉnù, ±ÉEòc÷Ò Eäò
PÉÉxÉä EòÉ iÉä±É, ªÉÉäMÉ ¨Éå ={ɪÉÉäMÉ ½þÉäxÉä´ÉɱÉÒ ®ú¤É®ú xÉäiÉÒ, ºÉÚjÉ xÉäiÉÒ, VÉ±É xÉäiÉÒ {ÉÉjÉ, ´ÉºjÉ vÉÉèÊiÉ <. BÊxɨÉÉ ºÉä]õ,BCªÉÖ|Éä¶É®ú,
SÉÖƤÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ={ɪÉÉäMÉ ¨Éå +ÉxÉä´ÉɱÉä ={ÉEò®úhÉ , ʨÉ]Âõ]õÒ EòÒ {ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ ªÉ½þÉÄ {É®ú `öÒEò nùÉ¨É ¨Éå ={ɱɤvÉ ½éþ *

±ÉMɦÉMÉ 500 |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÖºiÉEåò |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ, ªÉÉäMÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ nù´ÉÉ®úʽþiÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉvnùÊiɪÉÉå EòÒ {ÉÖºiÉEåò ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ *

ªÉ½þ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖºiÉEäò +ÆOÉäVÉÒ/ʽþxnùÒ B´ÉÆ ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉɹÉÉ ¨Éå ={ɱɤvÉ ½éþ * <xÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ JÉ®úÒnù {É®ú 10 |ÉÊiɶÉiÉ UÚô]õ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ *

{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ :

ºÉƺlÉÉxÉ Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ B´ÉÆ ªÉÉäMÉ {É®ú 9000 ºÉä VªÉÉnùÉ {ÉÖºiÉEåò ={ɱɤvÉ ½éþ * <ºÉ
{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ ¨Éå 80 ºÉä VªÉÉnùÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ B´ÉÆ +iÉ®úÉǹ]ÅõÒªÉ +É´ÉÊvÉEò , º´ÉɺlªÉ ¨ÉÉʺÉEò, {ÉÊjÉEòÉBÄ, VÉxÉ®ú±É <. ÊxɪÉʨÉiÉ +ÉiÉä ½èþ *
ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú ºÉä ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú : ºÉ¨ÉªÉ : ºÉ֤ɽþ 8 ¤ÉVÉä ºÉä nÉä{ɽ®ä iÉEò iÉlÉÉ ¶ÉÉ¨É 4 ¤ÉVÉä ºÉ 7 ¤ÉVÉä iÉEò *

 ºÉnùºªÉiÉÉ ¶ÉÖ±Eò
´ÉÉ̹ÉEò 300/-¯û.
+vÉÇ ´ÉÉ̹ÉE 180/-¯û.
jÉè¨ÉÉʺÉEò 100/-¯û.

|ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉEòÉå Eäò ʱÉB ¨ÉÖ}iÉ +É´ÉɺÉÒªÉ nùºÉ Ênù´ÉºÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇʦɨÉÖJÉÒEò®úhÉ EòɪÉÇGò¨É ´É¹ÉÇ 2001 ºÉä VÉÉ®úÒ*

<ºÉ {ÉÖ´ÉÉÇʦɨÉÖJÉÒEò®úhÉ EòɪÉÇGò¨É Eäò ʱÉB 30 |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉEòÉå EòÉä SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ *
+¤É iÉEò {ÉÉÆSÉ´Éä ¤ÉèSÉäºÉ EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉÆ{ÉzÉ ½Öþ+É * U`´ÉäÆ ¤ÉìSÉ EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊnºÉƤɮ 2005 ¨ÉäÆÊEòªÉÉ VÉÉ ®½þÉ ½èþ *

={É®

Ê´ÉÊb÷ªÉÉä b÷ÉCªÉÖ¨Éå]õ®úÒ Ê¡ò±¨É :

ºÉƺlÉÉxÉ 30 ʨÉÊxÉ]õ +´ÉÊvÉ EòÒ Uô: Ê¡ò±¨É ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * ÊVɺɨÉå ºÉƺlÉÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉä´ÉɱÉÒ
Ê¡ò±¨É ±ÉMɦÉMÉ iÉèªÉÉ®ú ½èþ, ÊVɺÉEòÉ ¨É±ªÉÖ ¨ÉÉjÉ 50 ¯û{ɪÉå ½ * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ =SSÉ ®úHòSÉÉ{É, ¨ÉvÉÖ¨Éä½þ, ºÉÆÊvÉ´ÉÉiÉ,+ºlɨÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉä]õÉ{Éä {É®ú Ê¡ò±¨Éå b÷ÉCªÉÖ¨Éå]õ®úÒ
¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ Ê¡ò±¨Éå 2005 ¨Éå ={ɱɤvÉ ½þÉäMÉÒ *

|ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú:
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 10,000/- ¯û{ɪÉå +Éè®ú 5,000/- ¯û{ɪÉå Eäò |ÉiªÉäEòÒ nùÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú SÉÉ®ú ´ÉMÉÉæ ¨Éå ÊnùB VÉÉBÆMÉä * <xÉ SÉÉ®ú ´ÉMÉÉæ ¨Éå ºÉä nùÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉäMÉ Eäò +Éè®ú nùÉä ´ÉMÉÇ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ {É®ú ½þÉäMÉä, VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ :

|ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ :

 1. ={É´ÉÉºÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, |ÉÉEÞòÊiÉEò +ɽþÉ®ú ÊSÉÊEòiºÉÉ, {ÉÉä¹ÉhÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò Ê´ÉÊvɪÉÉÄ
  <iªÉÉÊnù*
 2. VÉ±É ÊSÉÊEòiºÉÉ, ʨÉ]Âõ]õÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ, ¨ÉìÊxÉ{ªÉÚ±ÉäÊ]õºÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊxÉnùÉxÉ, ®ÆúMÉÊSÉÊEòiºÉÉ , SÉÖƤÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ
  <iªÉÉÊnù *

ªÉÉäMÉ :

 1. ªÉÉäMÉ n¶ÉÇxÉ, +ɺÉxÉ, ʺÉJÉÉxÉä EòÒ {ÉvnùÊiÉ <iªÉÉÊnù *
 2. ªÉÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ


={É®

|ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå +SUäô +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉÉå EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú :

®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ,

ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ºÉ¤ÉºÉä +SUäô +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉÉå EòÉä 5000/- ¯û. EòÉ xÉEònù {ÉÖ®úºEòÉ®ú näùiÉÒ ½èþ *

 1. |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÉäiÉ
 2. |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ {ÉÉζSɨÉÒ ºjÉÉäiÉ
 3. ´ªÉºÉxɨÉÖÊHò +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ
 4. ªÉÉäMÉ B´ÉÆ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ
 5. +Éè®ú EòÉä<Ç nÚùºÉ®úÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉ

ºÉ½þɪÉiÉÉ +xÉÖnùÉxÉ :

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå Eäò ʱÉB ºÉ½þɪÉiÉÉ +xÉÖnùÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ( +ÉÊnù´ÉɺÉÒ B´ÉÆ ºÉÖnÚù®ú {É®únäù¶ÉÉå EòÉä |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ *

 • 2 ºÉä 4 Ênù´ÉºÉÒªÉ º´ÉɺlªÉ ʶÉIÉhÉ Ê¶ÉÊ´É®ú *
 • 2 ºÉä 4 Ênù´ÉºÉÒªÉ ÊxɺÉMÉÉæ{ÉSÉÉ®ú VÉÉMɯûEòiÉÉ EòɪÉÇGò¨É *
 • 4 Ênù´ÉºÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É *
 • 2 ºÉä 4 Ênù´ÉºÉÒªÉ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå {É®ú EòɪÉǶÉɱÉÉ *
 • 2 ºÉä 4 Ênù´ÉºÉÒªÉ ÊxɺÉMÉÉæ{ÉSÉÉ®ú uùÉ®úÉ ¨Éʽþ±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É *

={É®

 |ÉʶÉIÉhÉ :

BEò ´É¹Éﻃ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ={ÉSÉÉ®úEò |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÉ`öGò¨É :

ºÉƺlÉÉxÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÆMÉhÉ ¨Éå BEò ´É¹Éﻃ {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ={ÉSÉÉ®ú |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ( |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉͺÉMÉ EòÉäºÉÇ)
EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ´É¹ÉÇ 2000 ºÉä Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ * |ÉʶÉIÉhÉÉÌlɪÉÉå EòÉä |ÉÊiɨÉɽþ 1500/-¯û. EòÉ Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ
½èþ * EÖò±É VÉMɽþ 30 , 15 {ÉÖ¯û¹É B´ÉÆ 15 ¨Éʽþ±ÉÉBÄ * U`´ÉäÆ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ EòÉäºÉÇ +MɺiÉ 2005 ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäMÉÉ *

nùÉä ´É¹Éﻃ {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉ <xÉ xÉèSÉÖ®úÉä{ÉèlÉÒ +Äb÷ ªÉÉäMÉ lÉè®ú{ÉÒ (DNYT):
¶ÉèIÉÊhÉEò ªÉÉäMªÉiÉÉ : 12 ´ÉÒ {ÉɺÉ
ºÉÒ]õ : 30
¶ÉÖ±Eò : 5000/-¯û. |ÉÊiɴɹÉÇ (±ÉMɦÉMÉ)*

={É®

 

 |ÉEòɶÉxÉ :

nÖù±ÉÇ¦É {ÉÖºiÉEòÉå EòÉ |ÉEòɶÉxÉ :
" ®äú¶ÉxÉ±É ½þÉ<ÇbÅ÷ÉälÉä®ú{ÉÒ "- b÷Éì.VÉä.BSÉ.Eäò±ÉÉìMÉ , ¨ÉÚ±ªÉ ¯û.750/-


®úɹ]ÅõÒªÉ ÊxÉnæùʶÉEòÉ :
|ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉEò, |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ½þº{ÉiÉÉ±É +Éè®ú EòÉì±ÉäVÉÉå <. EòÒ ÊxÉnæùʶÉEòÉ EòÉ |ÉEòɶÉxÉ ´É¹ÉÇ 2006 ¨Éå *

¨ÉÉʺÉEò {ÉÊjÉEòÉ " ÊxɺÉMÉÉæ{ÉSÉÉ®ú "

ºÉƺlÉÉxÉ Êuù¦ÉɹÉÒ ( +ÆOÉäVÉÒ +Éè®ú ˽þnùÒ ) ¨ÉÉʺÉEò {ÉÊjÉEòÉ " ÊxɺÉMÉÉæ{ÉSÉÉ®ú ´ÉÉiÉÉÇ " EòÉ |ÉEòɶÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ, ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ
¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ={ɱɤvÉ ½èþ *

 ºÉnùºªÉiÉÉ ¶ÉÖ±Eò
5 ºÉÉ±É 430/-¯û.
3 ºÉÉ±É 275/-¯û.
2 ºÉÉ±É 200/-¯û.
1ºÉÉ±É 100/- ¯û.Ê´Énäù¶ÉÉå Eäò ʱÉB : 5 ºÉÉ±É - 65/- ªÉÝà BºÉ (bɱɮ)

SÉÆnùÉ ®úÉ榃 b÷Ò.b÷Ò/{ÉÉäº]õ±É +ÉìbÇ÷®ú/¨ÉÊxÉ +ÉìbÇ÷®ú uùÉ®úÉ "bɪɮäC]®, xÉè¶ÉxÉ±É <ƺ]Ò]¬Ý] +Éì¡ xÉèSÉ®Éä{ÉèlÉÒ,
{ÉÖhÉä 411 001 Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¦ÉäVÉ ºÉEòiÉä ½éþ *

<ºÉ ¨ÉÉʺÉEò {ÉÊjÉEÉ ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ, ªÉÉäMÉ, º´ÉɺlªÉ, +ɽþÉ®ú , nùÒPÉÇ +ɪÉÖ, VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉ®úÒEòÉ, ®úÉäMÉÉå EòÒ ®úÉäEòlÉÉ¨É +Éè®ú +É®úÉäMªÉ EòÉ ºÉÆ®úIÉhÉ <iªÉÉÊnù ʴɹɪÉÉå {É®ú ±ÉäJÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½èþ, ÊVɺɺÉä ´ÉÉSÉEò JÉÖnù +{ÉxÉä º´ÉɺlªÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®ú ºÉEäò * ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *

<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉƨ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 8000 ºÉnùºªÉ ½è* iÉlÉÉ ªÉ½þ nÚùºÉ®äú näù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉäVÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ *

±ÉMɦÉMÉ 70,000 {ÉÉ`öEò <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä {ÉgøiÉä ½è*

<ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉºiÉÒ nù®úÉå {É®ú ={ɱɤvÉ ½èþ *

 
ºlÉÉxÉ
SÉÉ®ú ®ÆúMÉ
BEò ®ÆúMÉ
+É´É®úhÉ {ÉäVÉ ¯û. 6500/- ({ÉÚhÉÇ {ÉäVÉ)
---
2 +Éè®ú 3 {ÉäVÉ ¯û. 3500/- (+ÉvÉÉ {ÉäVÉ)
---
+Ænù®ú Eäò {ÉäVÉ  
{ÉÚhÉÇ {ÉäVÉ
---
¯û.2000/-
+ÉvÉÉ {ÉäVÉ
---
¯û.1100/-
1/3 {ÉäVÉ
---
¯û. 600/-
 • BEò ºÉä +ÊvÉEò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉɱÉÉxÉÉ EòÉìx]ÅõC]õ Eäò ʱÉB +É{É ½þ¨ÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ/ ºÉÉènùÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ *
 • vÉÚ©É{ÉÉxÉ, ¨Ét{ÉÉxÉ, `Æöbä÷ {ÉäªÉ {ÉnùÉlÉÇ , iÉƤÉÉJÉÚ , =kÉäVÉEò {ÉnùÉlÉÇ, SÉɪÉ, EòÉì¡òÒ <. Eäò Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É®ú ®úÉäEò ½èþ *
 • {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ½äþiÉÚ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®åú : |ÉEòɶÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ,
  ¤ÉÉ{ÉÚ ¦É´ÉxÉ, iÉÉb÷Ò´ÉɱÉÉ ®úÉäb÷, {ÉÖhÉä 411 001.

={É®

+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉnùºªÉiÉÉ

© 2004 National Institute of Naturopathy. All rights reserved. Hosted on VSNL'S Server
Visit Official Site www.indianmedicine.nic.in